ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN JOLAN VLAMINCK - RENTINCK

 1. Toepasselijkheid en tegenstelbaarheid
 • Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken tussen JOLAN VLAMINCK – RENTINCK met KBO nr. 0700.736.512 en met maatschappelijke zetel gelegen te 9220 HAMME, Geeststraat nr. 57 en elke klant (hierna de “Klant”). De klant, met wie eenmaal met toepassing van onderhavige Algemene Voorwaarden werd gecontacteerd, stemt in met de toepassing van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen de Klant en Jolan Vlaminck – Rentinck.
 • Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Jolan Vlaminck – Rentinck houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht.

 

 1. Offertes

  • Alle offertes worden vrijblijvend gedaan en blijven geldig gedurende een periode van twee weken, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Jolan Vlaminck – Rentinck van de bestelling of door (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door Jolan Vlaminck – Rentinck. Alle overeenkomsten zijn definitief voor de Klant.
  • Degene die, in eigen naam of hoedanigheid van mandataris van de Klant, een bestelling plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig artikelen 1200 e.v. B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.
  • Elke annulering of opzegging vanwege de Klant geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot betaling van een schadevergoeding t.b.v. 30% van de totale prijs of meer zo hiertoe aanleiding bestaat. Annulering of opzegging gedurende de huurtermijn of minder dan twee weken voor de aanvang ervan, geeft aanleiding tot betaling van de huurprijs voor de volledige huurtermijn.


 2. Huurprijs

  • De prijzen die in de offerte worden weergegeven zijn in principe exclusief BTW en exclusief bijkomende belastingen en bijkomende faciliteiten. De prijs in de offerte is de door de Klant te betalen totale prijs of het totale tarief, doch exclusief eventuele bezorg – en/of laad – en loskosten, kilometerheffing, brandstof, … De totale prijs is louter gebaseerd op de opdracht en gegevens die door de Klant aan Jolan Vlaminck – Rentinck worden meegedeeld.
  • Bij gebruik gedurende meer dan 8 uren per dag of 40 uren per week is, op straffe van een geldboete van 3.000,00 EUR, de Klant gehouden om hiervan Jolan Vlaminck – Rentinck onverwijld op de hoogte te stellen. De extra uren zullen pro rata aangerekend worden.

 

 1. Huurtermijn

  • De huurtermijn vangt aan en eindigt op de in de huurovereenkomst vermelde kalenderdagen, met inbegrip van die dagen.
  • Tijdens vakanties en op feestdagen of andere dagen waarop niet wordt of kan gewerkt worden, blijft de huurder verplicht de overeengekomen huurprijs te voldoen. Voorts blijft de huurder verplicht de overeengekomen huurprijs te voldoen in geval van vertraging die tijdens het laden en lossen dan wel tijdens het transport van het materieel ontstaat, alsmede gedurende de tijd waarin de huurder geen gebruik kan maken van het materieel, ten gevolge van defect of schade.
  • Indien het materieel niet uiterlijk om 9.00u op de dag volgend op de laatste dag van de overeengekomen huurtermijn in goede staat (= staat zoals aangeleverd, m.n. gewassen, operationeel zonder defecten) aan Jolan Vlaminck – Rentinck is teruggegeven, en dit op de overeengekomen plaats, wordt de huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden, tegen dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd verlengd tot de dag waarop zulks alsnog geschied. Jolan Vlaminck – Rentinck is in dat geval gerechtigd in de huurovereenkomst ten allen tijde met onmiddellijke ingang te beëindigen en teruggave van het materieel te vorderen. Jolan Vlaminck – Rentinck behoudt zich tevens het recht voor om van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling van een schadevergoeding te vorderen t.b.v. 30% van de totale huurprijs of meer indien hiertoe aanleiding bestaat.
  • Indien meerdere materialen op dezelfde huurovereenkomst worden vermeld, beschikt de Klant over de mogelijkheid om de overeenkomst – voor het verstrijken van de huurperiode – per artikel afzonderlijk te beëindigen (d.i. gedeeltelijke afmelding). De hiermee gepaard gaande laad – en loskosten per extra rit vallen ten laste van de Klant. Voor wat de overige materialen betreft, deze heeft de Klant nog steeds in huur. De huurovereenkomst blijft – voor wat die materialen betreft – doorlopen totdat de initiële overeengekomen huurtermijn verstrijkt.
   In geval van gedeeltelijk afmelding zal de Klant Jolan Vlaminck – Rentinck hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, alsmede zal de Klant Jolan Vlaminck – Rentinck in kennis stellen van welke materialen dienen opgehaald te worden, waar zij zich bevinden en uiterlijk tegen wanneer de materialen kunnen worden opgehaald.

 

 1. Betaling

  • De facturen van Jolan Vlaminck zijn betaalbaar op zijn maatschappelijke zetel en op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van Jolan Vlaminck – Rentinck betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.
  • Bij niet – betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 8,5 % per jaar op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (onverminderd het recht van Jolan Vlaminck – Rentinck om een hogere vergoeding te vorderen).
  • Bij niet – betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Jolan Vlaminck – Rentinck zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant.
  • Betalingen die de Klant aan Jolan Vlaminck – Rentinck verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
  • Indien er bij Jolan Vlaminck – Rentinck op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant door daden van gerechtelijke uitvoeringen tegen de Klant, bij niet – of laattijdige betaling van een factuur en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Jolan Vlaminck – Rentinck zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens de Klant te ontbinden. In voorkomend geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de totale prijs van de overeenkomst verschuldigd en is de Klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken.

 

 • De Klant verleent Jolan Vlaminck – Rentinck een pand op al zijn of haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent Jolan Vlaminck – Rentinck het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de Klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen. Het pand strekt zich eveneens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen en tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van Jolan Vlaminck – Rentinck voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom meer de aanhorigheden.


 1. Levering

  • Jolan Vlaminck – Rentinck levert de goederen af fabriek / ex works. De Klant is verplicht om de door Jolan Vlaminck – Rentinck geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen. Zo de Klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, is Jolan Vlaminck – Rentinck gerechtigd de stallingskosten aan de Klant door te rekenen.
  • Indien Jolan Vlaminck – Rentinck de goederen aan de Klant dient te leveren door eigen toedoen of door toedoen van een externe vervoerder, vallen de kosten die daarmee gepaard gaan uitsluitend ten laste van de Klant. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport beschadigd worden en tenietgaan bij de laad – en losverrichtingen uitgevoerd door de Klant of door diens aangestelden, valt uitsluitend ten laste van de Klant. Op het moment van de levering dient de Klant het leveringsdocument af te tekenen voor ontvangst. Ondertekening van dit document impliceert aanvaarding van de levering, alsook van de eventuele zichtbare gebreken.
  • Leveringstermijnen zijn benaderend en worden louter te indicatieven titel vermeld. Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de Klant. De Klant kan zich evenmin elders, op kosten van Jolan Vlaminck – Rentinck, laten bevoorraden.
  • De Klant dient ervoor te zorgen dat bij aflevering van het materiaal dat door Jolan Vlaminck – Rentinck er steeds iemand aanwezig is om de materialen in ontvangst te nemen. Dit aangezien de Klant het materieel dient te keuren of te laten keuren op het ogenblik van de aflevering en eventuele gebreken, schade of tekorten moeten onmiddellijk op de leveringsbron worden vermeld. Bij gebreke aan opmerkingen, worden leveringen geacht te zijn aanvaard en wordt het materieel geacht in goede, gewassen en gebruiksklare staat t verkeren, alsmede volledig en compleet te zijn. Bij afwezigheid van de Klant of een aangestelde heeft Jolan Vlaminck – Rentinck het recht om de materialen terug mee te neen. De transportkosten vallen ten laste van de Klant.
  • Paletten, containers en andere hulpmiddelen bij het transport die niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik blijven in elk geval eigendom van Jolan Vlaminck – Rentinck. De Klant is verplicht om deze op het eerste verzoek van Jolan Vlaminck – Rentinck en op eigen kosten terug te bezorgen. De Klant mag deze paletten, containers en andere hulpmiddelen niet aan derden ter beschikking stellen of voor andere doeleinden aanwenden dan waarvoor zij bestemd zijn. Indien Jolan Vlaminck – Rentinck de paletten, containers en andere hulpmiddelen beschadigd terugkrijgt, is de klant hiervoor aansprakelijk en dient hij Jolan Vlaminck – Rentinck hiervoor integraal schadeloos te stellen.
  • De Klant is verplicht het materieel uiterlijk om 9.00u de dag volgend op de laatste dag van de overeengekomen huurtermijn op het overeengekomen adres, en bij gebreke daaraan het bedrijfsterrein van Jolan Vlaminck – Rentinck, terug te bezorgen of te doen bezorgen. Het materiaal moet worden teruggebracht in perfecte staat van onderhoud en gewassen. De Klant draagt hiervan de bewijslast en is gebonden door de vermeldingen of opmerkingen door Jolan Vlaminck – Rentinck.
  • Al hetgeen door of onder verantwoordelijkheid van de Klant op of aan het materieel is aangebracht, is door natrekking eigendom van Jolan Vlaminck – Rentinck, zonder dat deze enige vergoeding verschuldigd is aan de Klant, ook niet op grond van ongerechtvaardigde verrijking.
  • Indien bij controle door Jolan Vlaminck – Rentinck schade wordt vastgesteld aan het verhuurde materiaal, wordt de Klant hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte gebracht. Het verhuurde materiaal blijft gedurende één week ter beschikking staan voor de Klant teneinde de schade tegensprekelijk vast te stellen. Na verloop van deze termijn, en bij gebreke aan reactie van de Klant, zal Jolan Vlaminck – Rentinck overgaan tot herstelling van de schade, hetgeen dan wordt gefactureerd aan de Klant.


 2. Gebruik, onderhoud en herstel

  • De Klant is verplicht het materiaal gedurende de huurtermijn in goede staat te houden en te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming. Jolan Vlaminck – Rentinck zal de voorgeschreven periodieke en andere keuringen uitvoeren of doen uitvoeren voor rekening van de Klant.
  • De Klant mag zonder schriftelijke toestemming van Jolan Vlaminck – Rentinck het materieel niet onderverhuren of op andere wijze in gebruik aan derden afstaan of het materieel wegvoeren van het overeengekomen adres of plaats van gebruik. Jolan Vlaminck – Rentinck mag het materieel ten allen tijde controleren of doen controleren.
  • Montage, demontage en bediening van het materieel mag alleen door Jolan Vlaminck – Rentinck of op haar aanwijzingen gebeuren. Wijzigingen op of aan het materieel mogen alleen met schriftelijke toestemming van Jolan Vlaminck – Rentinck worden aangebracht en dienen, tenzij anders overeengekomen, bij het einde van de huurtermijn ongedaan gemaakt worden.
  • De Klant dient het materieel zorgvuldig volgens de voorschriften en aanwijzingen van de fabrikant en Jolan Vlaminck – Rentinck te onderhouden of in voorkomend geval door een door Jolan Vlaminck – Rentinck goedgekeurde deskundige te onderhouden.
  • Defecten, mankementen, schade en/of verlies aan respectievelijk van het materieel dient de Klant onverwijld aan Jolan Vlaminck – Rentinck te melden. De Klant dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van Jolan Vlaminck – Rentinck. Voor reparatie en vervanging is in elk geval voorafgaande schriftelijke toestemming van Jolan Vlaminck - Rentinck vereist.
  • Extra reserveonderdelen die Jolan Vlaminck – Rentinck meelevert dienen enkel tot service opzichtens de Klant, en worden bij gebruik ervan aangerekend als zijnde geleverde en verkochte goederen. Toebehoren of reserveonderdelen die ontbreken bij het verstrijken van de huurovereenkomst worden beschouwd als geleverde en verkochte goederen en zullen ook als zodanig worden aangerekend door Jolan Vlaminck – Rentinck. Jolan Vlaminck – Rentinck neemt gebruikte reserveonderdelen of toebehoren niet terug.


 3. Verzekering

  • De Klant verbindt zich er toe een verzekering af te sluiten voor brand, (of) voor alle risico met inbegrip van de waarborg diefstal, (of) voor machinebreuk (of) transport, inclusief een afstand van verhaal vanwege de verzekeraar jegens Jolan Vlaminck – Rentinck. In geval geen dergelijke verzekering wordt afgesloten door de Klant zal deze integraal zelf instaan voor de eventueel veroorzaakte schade.


 4. Eigendom en risico

  • Jolan Vlaminck – Rentinck blijft ten allen tijde eigenaar van de verhuurde goederen, ongeacht de duurtijd van de huurovereenkomst. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de verhuurde materialen integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat het verhuurde materiaal het bedrijfspand van Jolan Vlaminck – Rentinck heeft verlaten.
  • In geval van beslag op (een deel van) de gehuurde materialen, opschorting van betaling of faillissement van de Klant, zal de Klant de gerechtsdeurwaarder respectievelijk de curator onverwijld op de hoogte stellen van het eigendomsrecht van Jolan Vlaminck – Rentinck.


 5. Aansprakelijkheid Jolan Vlaminck – Rentinck

  • De aansprakelijkheid van Jolan Vlaminck – Rentinck beperkt zich tot directe zaakbeschadiging en letselschade aan respectievelijk zaken en personen van de Klant, en voor zover ze veroorzaakt werd door een aantoonbaar gebrek aan het gehuurde materiaal of door opzet of grove schuld van Jolan Vlaminck – Rentinck. De aansprakelijkheid van Jolan Vlaminck – Rentinck is beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, m.n. huur/koop van een vervangende zaak, omzet – en of winstderving, vertraging edm. wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • De Klant vrijwaart Jolan Vlaminck – Rentinck ten allen tijde voor aansprakelijkheidsvorderingen die door derden lastens Jolan Vlaminck – Rentinck worden ingesteld.
  • Jolan Vlaminck – Rentinck kan na verloop van één jaar, na het vaststellen van de schade, niet meer aansprakelijk worden geacht.


 6. Niet – nakoming – ontbinding

  • Indien de Klant één van zijn of haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige en volledige betaling door de Klant, verbreking van de bestelling na bevestiging ervan of levering door Jolan Vlaminck – Rentinck, heeft Jolan Vlaminck – Rentinck het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.
  • Jolan Vlaminck – Rentinck heeft het recht om de overeenkomst ten allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden

   • bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;
   • bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
   • indien de zeggenschap van de klant wijzigt;
   • indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
   • indien Jolan Vlaminck – Rentinck gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens Jolan Vlaminck – Rentinck wel zal nakomen.
  • In geval van ontbinding is de Klant aan Jolan Vlaminck – Rentinck een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs. Onverminderd het recht van Jolan Vlaminck – Rentinck om betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van Jolan Vlaminck – Rentinck op de Klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.


 7. Overmacht

  • Aangezien de verbintenis van de Klant jegens Jolan Vlaminck – Rentinck in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de Klant uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Jolan Vlaminck – Rentinck is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis/schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzien.

 

 • Jolan Vlaminck – Rentinck is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

 

 • Indien Jolan Vlaminck – Rentinck bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan Jolan Vlaminck – Rentinck het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

 

 1. Toepasselijk recht & forumkeuze


  In geval van enige betwistingen tussen Jolan Vlaminck – Rentinck en de Klant in verband met het gebruik van de diensten van Jolan Vlaminck – Rentinck en/of de toepassing of de interpretatie van deze algemene voorwaarden, zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde bevoegd. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.
© 2020 Rentinck - designed by Wester-Link
© 2020 Rentinck